QRANTLAR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


 

2016_turkoloji_elmi-medeni_herekat_1_150

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları (II hissə), Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il.

 

Ətraflı

 

2016_turkoloji_elmi-medeni_herekat_1_150

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları (I hissə), Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il.

 

Ətraflı

 

2016_neft-qaz_ehtiyatlari_7_kitab_150

"Запасы и ресурсы нефти, газа" Методическое руководство, на рус.языке, Баку. 2015, 29 стр.

 

Ətraflı

 

2016_aqrar_istehsal_strukturu_kicik

M.C.Hüseynov, V.T.Əmrahov, A.M.Qasımov, A.F.Həsənov, N.A.Nərimanov. Aqrar istehsal strukturunun diversifikasiyası (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun misalında). - Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 168 səh.

 

Ətraflı

 

2016_emin_arif_150

Emin Arif (Şıxəliyev), İngiltərənin geosiyasi maraqlarında "erməni məsələsi"nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). Naxçıvan: "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2016, 144 səh.

 

Ətraflı

 

2016_qarabag_geyimleri_kicik

Fəzayıl Vəliyev, Gulzadə Abdulova. "QARABAĞ GEYİMLƏRİ. KATALOQ". Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 352 səh.

 

Ətraflı

2016_qarabag_arxeoloji_abideler_kicik

Xəqani Alməmmədov İ. "QARABAĞIN ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ TOPLUSU". I kitab, Bakı: "Çap Art" Nəşriyyat evi, 2016, 448 səh.

 

Ətraflı

 2016_informasiya_cemiyyeti_150

"İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİ MÜASİR MÜDAFİƏ VƏ HÜCUM SİSTEMİNİN ƏSASI KİMİ". Gənc alim və mütəxəssislərin beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 208 səh.

 

Ətraflı

2016_nmr_miqrasiyasi_demoqrafik_150

Hicran Tahirova M. "NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MİQRASİYANIN DEMOQRAFİK PROSESLƏRƏ TƏSİRİNİN İQTİSADİ-COĞRAFİ PROBLEMLƏRİ", Bakı, 2016, 206 səh.

 

Ətraflı

2016_qarabagin_etnosiyasi_ve_medeni_tarixi_150

 

Эльдар Амиров, Максим Майоров. "ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ КАРАБАХА - в свете армянских притязаний I", (в трех томах, том I - Карабах в эпоху Кавказской Албании), Баку, Издательство "Шарг-Гарб", 2016, 276 стр.

 

Ətraflı

mahire_quliyeva_1_kicik

Mahirə Quliyeva, "AŞIQ YARADICILIĞI VƏ DASTANLAR ŞƏRQ POETİKASI VƏ İSLAMİ DƏYƏRLƏR BAXIMINDAN", Bakı, "Elm və təhsil",  2016, 404 səh.

 

Ətraflı

2016_ismayil_haciyev_kicik

Исмаил Гаджиев, "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ И КРОВАВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АРМЯН ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА", М.: АП "Столица", 2016, 182 səh.

Ətraflı

2016_musa_qasimli_kicik

Musa Qasımlı C., "ERMƏNİSTANIN SOVETLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN AZƏRBAYCAN ƏRAZİLƏRİNİN İŞĞALINADƏK ERMƏNİ İDDİALARI: TARİX - OLDUĞU KİMİ (1920-1994-cü illər)", Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 520 səh.

 

Ətraflı

2015_elchin_ahmedov_kicik_1

Elçin Əhmədov İ., "ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ: SƏNƏDLƏR VƏ MATERİALLAR", I kitab. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 324 səh.

 

Ətraflı

2015_elchin_ahmedov_kicik_2

Elçin Əhmədov İ., "ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ: ETNİK TƏMİZLƏMƏ, SOYQIRIMI, TERROR, İŞĞAL", II kitab. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 408 səh.

 

Ətraflı

2015_elchin_ahmedov_kicik_3

Elçin Əhmədov İ., "ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ: BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN VƏ BÖYÜK DÖVLƏTLƏRİN SİYASƏTİ", III kitab. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 368 səh.

 

Ətraflı

2015_rasim_eliquliyev_kicik

Rasim Əliquliyev M., Rəşid Ələkbərov Q., Ramiz Alıquliyev M., Təhmasib Fətəliyev X., "ELEKTRON ELM: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ", Bakı: "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı, 2015, 127 səh.

Ətraflı

2015_rafiq_babayev_kicik

Rafiq Babayev, "İNANCLARIN POETİKASI" (Naxçıvan materialları əsasında), Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2015, 125 səh.

Ətraflı

2015_elektron_elmin_monitorin_kicik

Rəşid Ələkbərov, Təhmasib Fətəliyev, Şakir Mehdiyev, "ELEKTRON ELMİN MONİTORİNQİ. Bülleten", Bakı: "İnformasiya texnologiyaları" nəşriyyatı, 2015, 74 səh. 

Ətraflı

2015_turane_aliyeva_kicik

Turanə Əliyeva Ə., "UŞAQ İNKİŞAFININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ", Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 284 səh.

 

Ətraflı

2015_izahli_saz-soz_lugeti_kicik

Tariyel Məmmədov, Nailə Rəhimbəyli, Elxan Məmmədli, "İZAHLI SAZ-SÖZ LÜĞƏTİ", Bakı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 215 səh.

 

Ətraflı

2015_aliyev_balakisiyeva_kicik

"AZƏRBAYCANDA YAYILAN FİTOPLAZMALARIN GENETİK MÜXTƏLİFLİYİ", Cəlal Əliyev Ə., Gülnarə Balakişiyeva Ş., Ələmdar Məmmədov C., J.-L.Danet, X.Foissac, İradə Hüseynova M.; elmi redaktor Validə Əlizadə M.; AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu. Bakı: "Elm", 2015, 192 səh. İSBN 978-9952-495-67-6

Ətraflı

2015_az_enenevi_musiqisi_kicik 

Tariyel Məmmədov, "AZƏRBAYCANIN ƏNƏNƏVİ MUSİQİSİ", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 85 səh.

 

Ətraflı

2015_belarus-azerb_luget_kicik 

Стариченок В.Д., Гирудский А.А., Кудраватых И.П., Чуханава А.В., Жиганова А.П., "BELARUSCA-AZƏRBAYCANCA LÜĞƏT", Беларуская навука, 2015, 286 səh.

 

Ətraflı

2014_rafiq_babayev_kicik 

Rafiq Babayev. "JANRIN İDDİASI VƏ İMKANLARI". (Naxçıvandan toplanmış nağıllar əsasında), Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2014, 135 səh.

Ətraflı

2014_gulcohre_memmedova_kicik

Gülçöhrə Məmmədova H., Səbinə Hacıyeva X., "AZƏRBAYCANIN ŞİMAL-QƏRB REGİONUNUN MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ (Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən)", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2014, 272 səh.

 

Ətraflı

2014_elekberov_axundov_kicik

İlham Ələkbərov X., Mehman Axundov M., "AZƏRBAYCANDA ƏMTƏƏ NƏRƏÇİLİYİNİN İNNOVASİYA METODU İLƏ YARADILMASI VƏ İNKİŞAFI KONSEPSİYASI", 2014

Ətraflı

2013_rasim_eliquliyev_kicik

Rasim Əliquliyev M., Ramiz Alıquliyev M., Təhmasib Fətəliyev X., Rəhilə Həsənova Ş., "ELMMETRİYA: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ İMKANLARI". Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası, Bakı, "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı, 2013, 96 səh.

Ətraflı

2012_yusifli_bedelova_kicik

Xəlil Yusifli H., Təhminə Bədəlova K., "MƏHCUR ŞİRVANİ YENİ TƏFƏKKÜR İŞIĞINDA", Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 366 səh.

 

Ətraflı

2012_valeh_baxseliyev_kicik

Vəli Baxşəliyev İ., "MEXANİKADAN İZAHLI LÜĞƏT (terminlər, teoremlər, qanunlar azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərində)", Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 192 səh.

 

Ətraflı

2012_quliyev_cebiyev_xelili_kicik

Akif Quliyev A., Qəfər Cəbiyev C., Fariz Xəlili S., "MURADXAN DƏFİNƏSİ", Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 456 səh.

 

Ətraflı

2012_shefa_aliyev_kicik

Şəfa Əliyev T., "XÜSUSİ İQTİSADİ ZONALARIN TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ", Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 360 səh.

 

Ətraflı

2012_balakisiyeva_huseynova_kicik

Gülnarə Balakişiyeva Ş., Ələmdar Məmmədov Ç., İradə Hüseynova M., "AZƏRBAYCANDA FİTOPLAZMA XƏSTƏLİKLƏRİ", Bakı-2012

Ətraflı

2012_elekberova_irade_kicik

İradə Ələkbərova Y., "İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİ TEXNOLOGİYALARI". Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: "İnformasiya texnologiyaları" nəşriyyatı, 2012, 108 səh.

Ətraflı

2012_ferhad_quliyev_kicik

Fərhad Quliyev, Yoşhihiro Nişiyaki "SİVİLİZASİYANIN BAŞLANĞIC NÖQTƏSİ - GÖYTƏPƏ NEOLİT DÖVRÜ ABİDƏSİ", Bakı-2012, 32 səh.

 

Ətraflı

2012_ga_konfrans_material_kicik

"Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası" çərçivəsində "Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları" GƏNC ALİMLƏRİN ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI, Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 424 səh.

 

Ətraflı

2012_ga_konfrans_material_2ci_cild_kicik

"Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası" çərçivəsində "Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları" GƏNC ALİMLƏRİN ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI, Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 150 səh.

 

Ətraflı

2011_bagirova_kamilova_kicik

Hicran Bağırova F., Nigar Kamilova M., Sevinc Məmmədova N., Sevinc Əliyeva A.. "AZƏRBAYCANDA QADINLARIN REPRODUKTİV SAĞLAMLIĞININ ƏTRAF MÜHİTİN TƏSİRİNDƏN ASILILIĞI", Bakı, "Nafta-Press", 2011, 194 səh.

 

Ətraflı

2011_qafqaz_albaniyasi_kicik

"QAFQAZ ALBANİYASININ AZƏRBAYCANIN VƏ QAFQAZIN TARİXİNDƏ YERİ VƏ ROLU" Beynəlxalq elmi konfransının əsərləri, Bakı, 1-3 dekabr 2011-ci il

 

Ətraflı

 

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR