ENG

2+ -ci AZƏRBAYCAN-BELARUS BİRGƏ BEYNƏLXALQ QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF-BGM-3-BRFTF-2+/2017)

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı

 

Hesabat

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

 
       
1

Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış enlizolaqlı xalkoqenid və II-VI yarımkeçiricilər əsasında koherent və koherent olmayan monoxromatik və ağ işıq mənbələri

AMEA Fizika İnstitutu və M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
(AMEA Fizika İnstitutu)
 
Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ
*
*
*
2

AMEA Fizika İnstitutu

Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ

2
2
*
3

AMEA Fizika İnstitutu

Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ

3
1
*
4

Nanoölçülü Ni1-xZnxFe2O4-ferrit və SmS-samarium sulfid təbəqələr əsasında mikroelektronika və fotonika üçün funksional elementlərin işlənilməsi

AMEA Fizika İnstitutu

Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ

*
*
*
5
AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu
(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
 
Научно-практический центр НАНБ по материаловедению
15
11
*
6

Mikrodalğaları udan ferromaqnit dəmir oksidi nanohissəcikləri və çoxlaylı karbon nanoboruları əsasında komposit materiallar

Bakı Dövlət Universiteti
 
Институт ядерных проблем БелГУ
*
*
*
7

Şifrləmə açarlarının təhlükəsiz paylanmasının kvant sistemləri

Azərbaycan Texniki Universiteti
(Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti)
 
Белорусская Государственная Академия Cвязи
*
*
*

KİMYA ELMLƏRİ

 
       
8

Yeni biosidlərin sintezi və onların əsasında biorezistent və ekoloji təhlükəsiz yağlayıcı-soyuducu mayenin işlənilməsi

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
 
Институт химии новых материалов НАНБ
*
*
*
9

Polibutenin polipropilenlə və etilenin okten və heksenlə birgə polimerləri ilə qarışıqlarının ekstruziya prosesində funksionallaşdırılması

AMEA Polimer Materialları İnstitutu
 
Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого НАНБ
*
*
*

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

         
10 Qocalma prosesində innovativ reabilitasiya tədbirlərinin işlənilib hazırlanması məqsədi ilə Alzheimer xəstəliyinin eksperimental modelində görmə sisteminin funksiyalarının pozulması mexanizmlərinin neyrofizioloji analizi

AMEA Fiziologiya İnstitutu

Институт физиологии НАНБ

Hesabat

* * *
11 Tərəvəz bitkilərinin kök sisteminə yoluxmuş fitopatogenlərə qarşı Bacillus və Trichoderma cinslərindən olan mikroorqanizmlərin antaqonist təsirinin sinergetik potensialı

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

Институт защиты растений НАНБ

Hesabat-1
Hesabat-2

* * *
12 Metillevorinin təsiri altında klonogen şiş hüceyrələrinin apoptoz mexanizminin in vitro öyrənilməsi

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, AMEA Botanika İnstitutu, (AMEA Botanika İnstitutu, Azərbaycan Tibb Universiteti)

Институт физиологии НАНБ 

Hesabat-1
Hesabat-2

2 * *

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR

         
13 Azərbaycan və Belarusda bərpa olunan mənbələrdən enerji istehsalının həcminin artırılması və enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsinin iqtisadi-hüquqi əsasları

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu

Институт экономики НАНБ

Hesabat

* * *
14 Azərbaycan-Belarus: Böyük Vətən müharibəsi illərində döyüş və əmək dostluğu birliyi (1941-1945- ci illər)

AMEA Tarix İnstitutu

Институт истории НАНБ

 

Hesabat-1

* * *
15 Belarus və Azərbaycan Respublikalarının daxili bazarlarında kompleks texnoloji məhsulların irəlilədilməsi üçün birgə sənaye klasterlərinin formalaşdırılması

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Белорусский Государственный Экономический Университет

 

Hesabat-1
Hesabat-2

* * *

 

 

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR